Sonardyne Nano Transponder test SINTEF 01

Sonardyne Nano Transponder test at SINTEF